هیئت مدیره

هیئت مدیره

آقای سعید فیلسوفیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : s-philsouphian@midhco.com

آقای محمد دلاوری

  • سمت: رئیس هیات مدیره

  • ایمیل : info@midhco.com

آقای ابوالحسن نیازیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

  • ایمیل : manager@manasaz.midhco.com

آقای مهرداد پناهی

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : m.panahi@manasaz.midhco.com

آقای حسن محمدی دولت آبادی

  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

  • ایمیل : h-mohammadi@midhco.com