اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و هیئت همراه از پروژه انتقال کک گداخته زرند

۱۲ آبان ۱۳۹۹

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و هیئت همراه از پروژه انتقال کک گداخته زرند