اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید دوره‌ای مدیرعامل محترم شرکت فروسیلیس غرب پارس جناب آقای مهندس میر ابوالفتحی و مدیرعامل محترم شرکت ماناساز جناب آقای مهندس نیازیان از پروژه احداث کارخانه شمش منیزیم فروسیلیس همدان

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

در مورخ 1399/11/28 بازدید دوره‌ای مدیرعامل محترم شرکت فروسیلیس غرب پارس جناب آقای مهندس میر ابوالفتحی و مدیرعامل محترم شرکت ماناساز جناب آقای مهندس نیازیان از پروژه احداث کارخانه شمش منیزیم فروسیلیس همدان انجام پذیرفت.