پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن کارآوران زرند

نام طرح / پروژه: پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن کارآوران زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱ مرداد ۱۳۹۹
میزان اشتغالزایی: 40