پروژه انتقال کک گداخته زرند کرمان

نام طرح / پروژه: پروژه انتقال کک گداخته زرند کرمان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: زرند-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۹۹
میزان اشتغالزایی: 20