آقای سعید فیلسوفیان

  • آقای سعید فیلسوفیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : s-philsouphian@midhco.com

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی عمران - عمران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: MBA مدیریت پروژه

رشته و گرایش تحصیلی دکترا: مدیریت دانش محور سازمانی