استراتژی موضوعی

استراتژی های موضوعی

(Grand Strategies)

 1. توسعه سرمایه های انسانی در راستای توسعه پایدار و تعامل سازنده با جامعه
 2. حفظ و توسعه بازار جاری
 3. توسعه محصولات جدید
 4. توسعه قیمت رقابتی در محصولات
 5. توسعه منابع تأمین در جهت منافع پایدار
 6. توسعه عمق ساخت و تولید قطعات استراتژیک
 7. توسعه شرکای خارجی
 8.  بازار صادرات OE  و AM
 9. ایجاد بازار غیرخودرویی موتورهای الکتریکی
 10. تبدیل شرکت به سهامی عام
 11. توسعه تکنولوژی ها   با رعایت الزامات زیست محیطی
 12. ارتقای سیستمهای مدیریتی
 13. ایجاد زیرساخت های ورود کالا از گمرک