معرفی معاونت ها و مدیریت ها

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی

مجتبی مزیکی

مشاور مدیرعامل

کارشناسی ارشد حسابداری

حمید فرید آرا

مدیر اداری و سرمایه انسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

حمید لشگری

مدیر مالی

کارشناسی حسابداری

علی برگ گل

مدیر فنی

کارشناسی ارشد عمران

علی وکیلی

مدیر طراحی و مهندسی

کارشناسی ارشد عمران