هیئت مدیره

هیئت مدیره

آقای سعید فیلسوفیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : info@manasaz.midhco.com

آقای محمد دلاوری

  • سمت: عضو هیات مدیره

  • ایمیل : info@manasaz.midhco.com

آقای ابوالحسن نیازیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

  • ایمیل : info@manasaz.midhco.com

آقای مرتضی حقیقت

  • سمت: رئیس هیأت مدیره

  • ایمیل : info@manasaz.midhco.com

آقای حسن محمدی دولت آبادی

  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

  • ایمیل : info@manasaz.midhco.com