هیئت مدیره

هیئت مدیره

آقای مرتضی حقیقت

  • سمت: رییس هیأت مدیره

  • ایمیل : manager@managc.com

آقای محمد دلاوری

  • سمت: نایب رییس هیأت مدیره

  • ایمیل : info@midhco.com

آقای ابوالحسن نیازیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

  • ایمیل : manager@manasaz.midhco.com

آقای بهرام جلوداری

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : b.jelodari@midhco.com

آقای حسن محمدی دولت آبادی

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : h-mohammadi@midhco.com