آقای مهرداد پناهی

آقای مهرداد پناهی
  • آقای مهرداد پناهی

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : m.panahi@manasaz.midhco.com