آقای حسن محمدی دولت آبادی

  • آقای حسن محمدی دولت آبادی

  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

  • ایمیل : h-mohammadi@midhco.com