اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و تیم همراه از پروژه دیواترینگ زرند کرمان

۱۴ آبان ۱۳۹۹

در تاریخ 7 آبان ماه 1399  جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و تیم همراه از پروژه دیواترینگ زرند کرمان بازدید کردند و روند اجرای پروژه به استماع ایشان رسید