مشارکت و مسئولیت اجتماعی

  مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب‌ و‌کار مسئولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمان‌کاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. یک رابطه برنده‌-‌‌ برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسئولیت و پاسخ‌گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌ وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است .

 بنابراین موفقیت کسب و کار با پیشرفت جامعه متصل است میدکو نیز با توجه به اهمیت این موضوع رویکرد خود را در دستورالعمل رفتاری کسب و کار به شرح زیر تبین می نماید:

« توانائی میدکو برای برقراری رابطه شفاف با اقشاری که در آن جا فعالیت می‌کنیم برای موقعیت آتی ما دارای اهمیت کلیدی می‌باشد. هدف ما این است که در محیط و محلی که کار می‌کنیم مورد احترام اقشار مختلف جامعه بوده و به‌عنوان یک شرکت نمونه و ارزشمند شناخته شویم برای نیل به این هدف میدکو به صورت منظم، باز و صادقانه با مردمی که متأثر از فعالیت‌های ما می‌باشند ارتباط برقرار کرده و نظرات و ملاحظات آنها را در تصمیماتمان مدنظر قرار می‌دهیم. »