ساختمانی

ساختمانی

ساختمانی

کارخانه ماناساز در حال حاضر در زميني با مساحت 10 هکتار و با برخورداري از 20000 مترمربع مساحت سالنهاي توليد فلزي و دو سوله سندبلاست و رنگ، با بهرهگيري از کارشناسان متخصص و امکانات سختافزاري و نرم‌‌افزاري ظرفيت توليد ماهانه 2500 تن اسکلت فلزي را داراست.

 

فعاليتها و خدمات مهندسي:

 ساليانه 12.000 تن توليدات اسکلت فلزي

 طراحي، ساخت و نصب سازههاي صنعتي و ساختماني

 طراحي، سـاخت ونصــب انواع کـوره و مخـازن فلزي

 طراحي، ساخت و نصب انواع پل و دکلهاي فلزي

شرح فعاليتهاي تخصصي:

 طراحي انواع سازههاي صنعتي و ساختماني

 مـترهوبـرآورد فيزيکــي و ريالـي پـروژه

 تهــيه مـدل سـهبعدي سـازه

 برشــــکاري و نقشــههاي کارگاهي و ارائــه  Cutting Plan

 تهيه دستور کارها و ارائه روشهاي اجرايي در خصـوص مشکلات احتمالي حــين کار

تهيه بالانس مـتريال و کنترل انبار ورق

 انجـام امــور قـراردادها