بتنی

بتنی

بتنی

 

کارخانه ماناسـاز

در حـال حاضـر در زمینـی با مســاحت 10 هکتار و با برخورداری ازماشین‌آلات و تجهیزات پیــشرفته و همچـنین 3 اسـتخر کیورینگ با بهـره‌گیری از دانــش کارشناسان مـتخصص و امکانات سـخت‌افزاری و نرم‌افــزاری ظـرفیت تولید 22.000 تـن انـواع محصـولات بتنـی اعــم از پیــش‌سـاخته و معمـولـی  را  داراســت.

 

 

تولیدات بتنی ماناساز

سـاخت انواع تیرهای بتنی با مقــاومت کششـی بالا

سـاخت انواع دیــوارهای پیــش‌ســاخته در سـایزها  و طرح های  مخـتلف

ســاخت انــواع ســتون و فونداســیون‌های بتنــی جهــت نصـب دیـوار

سـاخت انواع فونداســیون پایه‌های روشــنایی معابر خیابان‌ها و اتوبان‌ها

ساخت سایزهای مختلف جدول، سنگ دال و کفپوش

ساخــت نیمکـت‌های بتنـی