ساخت و نصب سازه های پروژه گندله سازی بوتیا

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب سازه های پروژه گندله سازی بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 600تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴