ساخت و نصب اسکلت فلزی برج های دوقلو بادامستان

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب اسکلت فلزی برج های دوقلو بادامستان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 4000تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: قزوین
تاریخ شروع پروژه: ۱ مرداد ۱۳۹۱