پروژه تأمین مصالح و اجرای پروژه انتقال کک گداخته از کک سازی 1 به 2

نام طرح / پروژه: پروژه تأمین مصالح و اجرای پروژه انتقال کک گداخته از کک سازی 1 به 2
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: زرند-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱۶ تير ۱۴۰۰
نام مشاور: ایمیکو
کارفرما: فولاد زرند ایرانیان
وضعیت پروژه: جاری
توضیحات :

احداث خط ریل انتقال کک،  پل تقاطع غیر همسطح و دیوار حائل بتنی