پروژه پارت دوم کف سازی گندله فولاد سیرجان ایرانیان

نام طرح / پروژه: پروژه پارت دوم کف سازی گندله فولاد سیرجان ایرانیان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سیرجان-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ تير ۱۳۹۹
میزان اشتغالزایی: 10