دیواترینگ زرند

نام طرح / پروژه: دیواترینگ زرند
تاریخ شروع پروژه: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
نام مشاور: کاوشگران
کارفرما: فولاد زرند ایرانیان
وضعیت پروژه: تحویل موقت
توضیحات :

4000 مترمکعب بتن مسلح، 503 متر مربع ساختمان سازی